ZVLÁŠTNE USTANOVENIA_r.2023

· Druh a charakter podujatia

Autoslalom CUP- Handlová je organizované ako amatérske automobilové podujatie (autoslalom), pre začínajúcich, aj skúsených jazdcov na uzavretej trati (letisko Handlová), so sériovými, aj závodnými automobilmi.Podujatia sa zúčastňujú motoristi v týchto kategóriách:
.
S1- sériové autá do 1600 ccm
S2
- sériové autá nad 1600 ccm
A1
- upravované autá do 1400 ccm
A2 - upravované autá do 1600 ccm
A3 - upravované autá do 2000 ccm
A4 - upravované autá nad 2000 ccm
Ž - ženy
J - juniori (do 18r. v sprievode rodiča)
Absolútne poradie


Každý jazdec aj spolujazdec musí používať počas súťažnej jazdy bezpečnostné pásy a okno na strane jazdca, spolujazdca musí byť zavreté. Motoristická prilba je povinná. 

Rozsah úprav a typ použitých pneumatík v jednotlivých kategóriach:

S1, S2: Čisto sériové automobily, bez akýchkoľvek úprav a odľahčení. Použitie pneumatík je ľubovoľne.
A1, A2, A3, A4: Autá bez rozdielu rozsahu úprav. Použitie pneumatík je ľubovoľne.

PRI ZISTENÍ PORUŠENIA PRAVIDIEL U JAZDCOV V KAT. S1, S2, BUDÚ TÝTO JAZDCI PRERADENÝ DO PRÍSLUŠNÝCH KAT. A1, A2, A3, A4, PRÍPADNE DISKVALIFIKOVANÝ, BEZ MOŽNOSTI VRÁTENIA ŠTARTOVNÉHO!!!


Jazdec sa môže zúčastniť aj s viacerými vozidlami, za podmienky, že každé vozidlo je zaradené v inej kategórii. V aute môžu počas jazdy sedieť spolujazdci. Tí musia byť rovnako ako vodič pripútaný a ich okno musí byť zavreté.
Na jednom aute môže štartovať viac jazdcov - dablérov. Jazdec môže štartovať s jedným autom v dvoch kategóriach.

KOEFICIENT PREPĽNOVANIA:
diesel turbomotor 2WD   x1,0
diesel turbomotor 4WD   x1,5
benzín turbomotor           x1,5


· Usporiadateľ

AUTOMOTOKLUB Baník Handlová
F. Nádaždyho 2, 972 51 HANDLOVÁ, SK
Info: Richard Magdolen - riaditeľ preteku
tel.: 0904 288 154
e-mail.: magdolenrichard@gmail.com


· Kalendár súťaží r.2023
1.kolo - 21.01.
2.kolo - 18.02.
3.kolo - 15.04.
4.kolo - 27.05.
5.kolo - 24.06.
6.kolo - 16.09.
7.kolo - 28.10.
Koncoročné vyhodnotenie - 11.11.2023


· Harmonogram preteku

-14 dní pred pretekom zverejnenie FB udalosti a spustenie prihlášok
-večer pred pretekom(20:00), zverejnenie plánika trate
-deň preteku:
07:30 - 08:30 príchod jazdcov, registrácia, obhliadka trate
08:45 rozprava
09:00 - 10:30 tréningová jazda (1x) DO VÝSLEDKU PRETEKU SA NAZAPOČÍTAVA
10:30 - 15:30 súťažné jazdy (3-4), (čas je orientačný)
16:00 vyhodnotenie a predávanie cien v priestore depa (čas je orientačný)
16:15 - ??:?? voľné jazdy


· Hodnotenie slalomovej skúšky a výsledky

Štart je pevný s motorom v chode. Meranie času je pomocou fotobunky s presnosťou na jednu tisícinu sekundy. Cieľ slalomovej skúšky je letmý. Za cieľom musí jazdec zastaviť u kontroly označenej červeným panelom STOP.
- odsunutie, prevrátenie kužeľa 2 sekundy
- vynechanie bránky 20 sekúnd
- do výsledku daného kola sa počítajú všetky súťažné jazdy, tréningová jazda sa do výsledkov nazapočítava
- do celoročného hodnotenia seriálu sa škrtá najhorší výsledok (neúčasť)
- v prípade rovnakého súčtu bodov rozhoduje o poradí väčší počet prvých, druhých, tretích atď. miest v jednotlivých kolách

Bodovanie jazdcov za umiestnenie na jednotlivých kolách seriálu:

Jazdcom (na st. číslo jazdca) v absolútnom poradí:

1. miesto - 60 bodov
2. miesto - 59 bodov
3. miesto - 58 bodov
4. miesto - 57 bodov
5. miesto - 56 bodov
6. miesto - 55 bodov
7. miesto - 54 bodov
8. miesto - 53 bodov
* každé ďalšie miesto o 1 bod menej
60. Miesto a každé ďalšie - 1 bod

Jazdcom (na st. číslo jazdca) v kategóriach:

1. miesto - 15 bodov
2. miesto - 14 bodov
3. miesto - 13 bodov
4. miesto - 12 bodov
5. miesto - 11 bodov
6. miesto - 10 bodov
7. miesto - 9 bodov
8. miesto - 8 bodov
* každé ďalšie miesto o 1 bod menej
15. Miesto a každé ďalšie - 1 bod


· Štartovné a štartovné čísla

Štartovné na jazdca/vozidlo je 30€. Juniori platia štartovné 20€. V cene štartovného je konzumný lístok na jedlo a nápoj do bufetu v depe.
Každý jazdec dostane pri prvej registrácii pred štartom dve štartovné čísla, platné pre celý rok. Tie je povinný mať viditeľne umiestnené na pravej aj ľavej strane vozidla, počas celého preteku.
Pri dabléroch, sa neaktuálne číslo prelepí. Štartovné čísla používané minulé roky a čísla z iných pretekov sú neplatné. Poradie štartu do jednotlivých jázd je ľubovoľne.
St. čísla budú prideľované automaticky a postupne (bez možnosti výberu vlastného čísla).
S1=(101-199), S2= (201-299), A1=(301-399), A2=(401-499), A3=(501-599), A4=(601-699)


· Ceny v jednotlivých kolách a v celoročnom hodnotení
1.- 3. miesto v každej kategórii.
1.- 6. miesto v absolútnom poradí.


· Protesty

Možno podať výlučne písomne do 30 min. po vyvesení výsledkov hlavnému rozhodcovi s vkladom 100 €. Pri oprávnenom proteste bude vklad vrátený. V opačnom prípade prepadá v prospech organizátora.


· Zvláštne ustanovenia

Akcia a súťažiaci nie sú poistený. Pretekár svojou registráciou preberá zodpovednosť za všetky škody a ujmi, ktoré spôsobí. Či už majetkové alebo nemajetkové voči tretím osobám. Jazdec sa závodu zúčastňuje s vedomím, že ide na vlastné riziko, že musí rýchlosť vozidla a všetko svoje chovanie podriadiť svojím schopnostiam, skúsenostiam, poveternostným a ďalším súvisiacim podmienkam. Jazdec vždy berie ako prioritu svoju bezpečnosť ako nadriadenú nad všetkým, aj nad dobrým časom a najlepšími výsledkami. Jazdec súhlasí s tým, že na podujatiach Autoslalom CUP - Handlová bude fotografovaný a natáčaný na video, ako aj prípadný spolujazdec, členovia tímu a ostatné osoby, ktoré s registrovaným jazdcom na akciu dorazili a že tieto materiály budú ďalej publikované a poskytované tretím osobám. So všetkými osobnými údajmi bude nakladané podľa zákonač.122/2013 o ochrane osobných údajov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu propozícii.

Rozhodnutie riaditeľa preteku je vždy nadriadené zvláštnym ustanoveniam


Schválené výborom AMK - Baník Handlová dňa : 22.12. 2022

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky